SELIM tar ansvar för att bidra till en hållbar utveckling

SELIM tar ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsperspektivet ska vara levande i det strategiska arbetet och i den operativa dagliga verksamheten och ska beaktas och belysas i samarbete med kund och leverantör.

Medarbetarna i SELIM ska beakta hållbarhetsaspekter, göra medvetna val och influera leverantörer och samarbetsparter i en hållbar riktning.

SELIM kan påverka verksamhetens avtryck särskilt inom följande områden:

Transporter/Drivmedel

  • Öka effektiviteten i transporterna, i användningen av drivmedel och minska körsträckan. (Ex på nationella miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)
  • Gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv och öka användningen av järnväg vid framförallt långväga transporter. (Ex på nationella miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)
  • Använda cykel, kollektiva färdmedel, prioritera transportsätt med extra låga eller inga emissioner och välj dubbfritt, fordon med rätt lufttryck i däcken och låga motorljud, om möjligt för transport i tätort. (Ex på nationella miljömål som berörs: Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö)

El- och energi

  • Gå från fossil energi till förnybar energi. Leverantör av fjärrvärme ska använda förnybara bränslen och spillvärme. (Ex på nationella miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Avfall

  • Minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning. (Ex på nationella miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan)

Mat

  • SELIM prioriterar närproducerat och ekologiskt. Vid inköp av mat eftersträvas i första hand närproducerat efter säsong. Vid inköp av kött eftersträvas närproducerat naturbetesmarkskött. Vid inköp av fisk väljs MSC, ASC eller KRAV­certifierad fisk. (Ex på nationella miljömål som berörs: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt växt­ och djurliv, Begränsad klimatpåverkan)

Jämställdhet och normkritik

Grunden i SELIM är ett synsätt som baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religion, klass och funktionalitet. Medarbetarna i SELIM ska vara medvetna om normers effekter och kunskap om ett normkritiskt synsätt.

Medarbetarna i SELIM ska beakta ett normkritiskt förhållningssätt, göra medvetna val och influera leverantörer och samarbetsparter särskilt inom följande områden:

  • I urvalsprocesser och formande av kriterier som efterfrågas
  • I Kommunikation vid val av ord och bilder
  • I arrangemang/events avseende talartid, ersättningar och deltagare

Ett normkritiskt förhållningssätt säkras genom människors medvetenhet och kunskap om normer och dess inverkan. (Kopplar till FNs globala hållbarhetsmål nr 5 Jämställdhet och nr 10 Minskad ojämlikhet)

Vi skapar hållbar utveckling tillsammans!